සඳ සේ උදා වී

2:41 PM


සඳ සේ උදා වී මහදේ රැඳී.... හැමදාම සිටියේ ඔබයි......
අප පෙම් කතාවේ දුක් සෝක සංකා මෙතැකින් නිමාවු වගයි.....

කඳුලැල් සලාලා... දුක් නිබඳ විඳලා....
සැදූ අපගේ පෙම් මාලිගා...
නැත විසිර බිඳුනේ සවිමත්ව වැඩුනේ....
තිබූ අපගේ සෙනෙහේ නිසයි....

දෙ අතින්ම අල්ලා.... අද එක්ව යන්නේ....
සැමගේම සුපැතුම් මැදයි....
පිසගන්න කඳුලැල් හිනැහෙන්න මාහා....
සැමදාම ඔබ මාගේ දැන්....

Watch & Download movies


0 comments: