අවසන් භවයද

4:11 PM

අවසන් භවයද සොඳුරිය මේ අප අපහට හිමි නොවෙනා
මෙවන් දුකක් කිසිදා නොමවේවා සසරේ සැරි සරනා....

නයිල් නදිය වුව කෙලවර වේවී සමුදුර දුටු සැනිනේ
කඳුලු ගඟට කෙලවරක් තියේදෝ ඔබ නැති මේ ගමනේ
ඔබ නැති මේ ගමනේ....

දැක ගන්නටවත් ලැබේද ඔබ මට නෙතු පිය වෙන්න කලින්
සොහොන් කොතත් මගෙ කඳුලු සලාවී සොඳුරිය නමින් ඔබේ
සොඳුරිය නමින් ඔබේ...

Watch & Download movies


1 comments:

RanDil said...

හපුයියා......... ;(