හද බැඳි ගී 1 (බොල්පිනි වෑහෙන)

10:20 PM

බොල්පිනි වෑහෙන වේලාවේ ඔබගෙන් සමුගෙන යා යුතුවේ
තාමත් ඔබ ඇත සුව නින්දේ ඒකයි මා නොකියා යන්නේ
බොල්පිනි වෑහෙන වේලාවේ.....

ගැලපිට නැගලා ඈත ගම් බලා
පියමන් කරවන්නේ
තවත් නිවහනක ගිමන් නිවනතුරු ඔබ සිහියට එන්නේ
ඔබගෙන් සමුගෙන මා යන්නේ...

ඔබ අවදිව මා සොයනු එපා
ඈතයි මා ඉන්නේ
තවලම් කරුවෝ කවරදාකදෝ එකම තැනක උන්නේ
ඔබගෙන් සමුගෙන මා යන්නේ...


                                ගායනය : රූකාන්ත ගුණතිලක 
 

Watch & Download movies


0 comments: