මගේ කවිය

12:26 PM

මගේ... කවිය ඉරා දැමුව කුමරියේ...
තව කවියක්... ලියා එවන්නම්..//
බිම නොදමා... කියවනවානම් තව කවියක් ලියා... එවන්නම්...
මගෙ කවිය ඉරා දැමුව කුමරියේ

සද ලග තරු දෙකක් වගේ ඔය ඇස් දෙක.........
මගේ දිහාවට හැරිලාවත් නොවාහල
සුලග දිගේ පාවී යයි නිල් වරලස වැරදීමෙන්වත් මගෙ සියොලග නොහැපී
මගේ කවිය ඉරා දැමුව කුමරියේ......

ලා දළු චාමර සලනා ඔය ඇස් දෙක
පෙරුම් පුරාගෙන උන්නත් මට නොලැබෙන
සන්සාරේ කවදා හෝ මතු දවසක එක මොහොතක් උදා වේද නුබ හිමිවන
මගේ කවිය ඉරා දැමුව කුමරියේ......

Watch & Download free movies