වරගන පෙර හරිනා

1:10 PM


වරගන පෙර හරිනා දේවිය දෙව් දහ වෙත වඩිනා....
ගිමන නිවන සිතිනා.. බැදුනයි මේ සල් තුරු සෙවනා...

රන් පැහැ නුබ ගැබිනා එකවර සාදු නාද නැගුනා
බෝසත් පුත් රුවනා වැඩියැයි මිහිකත සසල වුනා...

මා හිස සරසමිනා පිපුනා සත් පියුමන් පිපුනා
සසර ගමන් නොයනා සිරිපද පියුමන් මත තැබුනා...

උදාන පද ඇසුනා ඇසුනා මහ සිහ නද ඇසුනා
මේ පින්බර දසුනා දුටුව මම ලුම්බිණි සල් උයනා...

මම වෙමි ලුම්බිණි සල් උයනා...
මම වෙමි ලුම්බිණි සල් උයනා...

Watch & Download movies


0 comments: