පෙර වදනක්

4:56 PM

Add caption
පෙර වදනක් නැතී අප පෙම් පුරාවතට...
මට කුමටද තව පසු වදනක් නුබගෙන්...//

හැම හමුවීමකට... නියමිත අවසානයක් ඇත්නම්..
සියුම්ව ගයනා ගීයට විරාමයක් දේ නම්..
මට කුමටද තව පසුවදනක් නුබගෙන්,,

එක සෘතුවකට පසුව... තව සෘතුවක් පැමිණේනම්..
ගහ කොළ මල් දළුලා යායට අළුතින් සැරසේ නම්..
මට කුමටද තව පසුවදනක් නුබගෙන්,,

0 comments: