කිරුල

7:48 PM

කිරුල රජුන්ගෙයි රට මිනිසුන්ගෙයි...
භරණි භරට පිළි මැණික් දිලෙන බිම..
රැකුනොත් මිස රන් කිරුලක් කොහිවෙද???

චණ්ඩ නපුරු සාගරේ.. ගිලෙන නැවු බලන්, අපිත් එහෙම සිටිනවාද සිතාලා බලවු..
මවුබිම ගිනි ගන්නවා.. අපි වීණා වයනවා...

අනතුර දැක ඇස් පියාන ඉන්න රග බලවු, පෙර දඹදිව සිරිත නොවෙයි සිතාලා බලවු...
මවුබිම ගිනි ගන්නවා.. අපි වීණා වයනවා...


සෝමතිලකජයමහ 
ශූරීන්ට උපහාරයක්ම වේවා! 

                                    
                                              

Watch & Download movies


0 comments: